strona główna  »  WARUNKI ZALICZENIA ZAJĘĆ W-F

TERMS OF ATTENDANCE AND PASSING THE PHYSICAL EDUCATION CLASSES (under Polish text)

 

 

 

 

WARUNKI  UCZESTNICTWA  I  ZALICZENIA  ZAJĘĆ  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO

w wymiarze 30 godz. na studiach stacjonarnych I stopnia i II stopnia

oraz w wymiarze 60 godz. na jednolitych studiach magisterskich

1.       Wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym zaliczanym semestralnie na ocenę.

2.        Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny dydaktyczne.

3.        Zajęcia są do wyboru. Student wybiera jeden rodzaj zajęć z dyscyplin proponowanych przez Studium na dany rok akademicki. Wybór zajęć jest ostateczny, obowiązuje cały semestr – możliwa zmiana dyscypliny tylko po semestrze. Zmiana dyscypliny w trakcie semestru może nastąpić tylko na skutek szczególnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania na zajęcia wybranej specjalności.

4.        Zapisy na zajęcia odbywają się drogą elektroniczną (rejestracja żetonowa) na przełomie września i października (semestr zimowy) oraz w połowie lutego (semestr letni). Pełna informacja dla studenta jest dostępna miesiąc wcześniej na stronie internetowej Studium.

5.        Brak zapisu drogą elektroniczną zamyka możliwość realizacji przedmiotu w semestrze. W tym przypadku student jest zobowiązany do przeniesienia zajęć wychowania fizycznego na kolejny wolny semestr.

6.        Studenci zapisani do grup, którzy bez uzasadnionego powodu nie zgłoszą się na zajęcia w ciągu 5 tygodni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych otrzymują ocenę niedostateczną. Aby jej uniknąć, zobowiązani są do wypisania się z grupy.

7.        Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje 100% frekwencja. Dopuszczalne są dwie nieobecności usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność musi zostać odrobiona w ramach tej samej dyscypliny, niezwłocznie po ustąpieniu powodu nieobecności. Można odrobić nie więcej niż 1 zajęcia dziennie. Duża ilość nieobecności odrabianych może spowodować obniżenie oceny końcowej. Studium zapewnia dodatkowe terminy dla studentów odrabiających zajęcia. Harmonogram jest umieszczony na stronie internetowej Studium w połowie każdego semestru.

8.        Student, który  był nieobecny na 60% zajęć nie ma możliwości odrabiania zajęć. Otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeśli nieobecności były spowodowane problemami zdrowotnymi student jest zobowiązany do przeniesienia zajęć na kolejny semestr.

9.       O zaliczenie wychowania fizycznego zwolnieniem lekarskim mogą ubiegać się JEDYNIE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (brak punktów ECTS). Studenci ci NIE ZAPISUJĄ SIĘ NA ZAJĘCIA poprzez rejestrację żetonową i zobowiązani są dostarczyć orzeczenie do SWFiS UŁ, ul. Styrska 5 na semestr zimowy do  końca października i na semestr letni do połowy marca.

Studenci posiadający w przeszłości całkowite zwolnienie lekarskie z zajęć sportowych, osoby z dysfunkcjami (wady postawy, wady wzroku, przewlekłe kontuzje itp.) powinny pobrać formularz zaświadczenia lekarskiego (link poniżej) i skonsultować się z lekarzem, aby wybrać odpowiedni rodzaj zajęć dla swojego stanu zdrowia (np. brydż, rehabilitację ruchową, gimnastykę zdrowotną, pływanie korekcyjne itp.). Osoby czasowo niezdolne do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego z powodów zdrowotnych mogą ubiegać się o przeniesienie wychowania fizycznego na kolejny semestr lub rok akademicki (decyzja lekarza na zaświadczeniu lekarskim).

http://www.ckul.uni.lodz.pl/Zaswiadczenie_lekarskie.doc

10.    Zajęcia wychowania fizycznego zalicza się (bez konieczności uczestnictwa) czynnym  zawodnikom sekcji sportowych KU AZS UŁ, członkom Zespołu Tanecznego „Kujon”, członkom kadry narodowej w dyscyplinach olimpijskich.

11.     Student ma prawo do przepisania oceny z przedmiotu w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku lub powtarzania semestru, a także w przypadku zaliczenia wychowania fizycznego na innej Uczelni w kraju lub za granicą. Zgłasza chęć przepisania oceny w swoim dziekanacie. Jeżeli student zaliczył wychowanie fizyczne na podstawie zwolnienia lekarskiego, to nie można takiego zaliczenia przepisać.  Przepisana może być tylko ocena uzyskana na tym samym stopniu studiów.

12.     W wyjątkowych przypadkach związanych z realizacją zajęć wychowania fizycznego decyduje rozmowa z kierownikiem SWFiS lub jego zastępcami.

 

 

 

Regulamin został zaakceptowany przez Prorektora ds. Programów i Jakości Kształcenia

Uniwersytetu Łódzkiego

prof. dr hab. Jarosława Płuciennika

 

 

 

TERMS OF ATTENDANCE AND PASSING THE PHYSICAL EDUCATION CLASSES

 

1.     Physical education is a mandatory class. A positive grade is required to pass the class.

2.     The classes are held once a week. The duration of each class is 90 minutes.

3.     Physical Education classes are selective. In each academic year the University of Łodź offers a number of courses from which students have to choose one. The choice is final and cannot be altered until the end of the semester unless students health conditions does not allow to attend the selected course.

4.     Course registration is held electronically ("coin registration" at USOS website). It is available for students at the turn of September and October for the winter term and in the mid February for the summer term. The information is provided on SWFiS website 30 days ahead.

5.     Students who will not register electronically are not allowed to attend physical education classes and will have to move them to the next semester.

6.     Students who will not come to the classes within the first 5 weeks of the semester are going to fail physical education classes.

7.     In order to pass the physical education classes a 100% class attendance is obligatory.
Students have to attend make-up classes with the same course for every unjustified absence. Make-up classes must be attended immediately after the cause of absence has gone. Students may attend only 1 class per day.

There are additional dates of make-up classes prepared for students with absences. The schedule of these classes is available on the SWFiS website in the middle of the semester.

8.     Students who were absent on more than 50% of classes loose possibility to take make-up classes and fail physical education classes. If absence was caused by health issues students have to move classes to the next semester.

9.     Only students with "Certificate of disability degree" issued by District Disability Evalutaion Board may apply for an exemption from physical education classes. They DO NOT REGISTER for the classes.

Students who previously had exemption from physical education classes and students with health disabilities (posture defects, vision defects, long term injuries, etc.), should download medical report form from SWFiS website and consult a doctor to choose a course adequate to their health conditions. University of Łódź offers wide variety of classes also for students with health issues.

Students temporary unable to take part in physical education classes may move the class to the next semester.

10.   Following students may pass physical education classes with no need to take part in them: 

a.     active AZS members

b.     "Kujon" dance team members

c.      national team members

Please contact with class teacher.

11.  Students who have passed physical education classes:

a.     in the previous semester in case of repeating it

b.     when studying different field

c.      at a different university

are allowed to transfer their grade. Proper application should be submitted at the Dean's Office at their faculty.

Students who, due to health conditions, have passed physical education classes without attending them are not allowed to transfer their grade.

12.  Extraordinary situations are resolved in a  conversation with SWFiS director or his deputies.