strona główna  »  aktualności  »  aktualności
Regulamin odrabiania zajęć
Data publikacji: 15.02.2018

Terms of physical education classes (under Polish text)

 

 

REGULAMIN ODRABIANIA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

UWAGA!

Każdy student przychodzący na odrabianie zajęć MUSI okazać legitymację studencką   

1.     Do zaliczenia zajęć wychowania fizycznego niezbędna jest stuprocentowa frekwencja.

2.     Student może mieć do dwóch nieobecności usprawiedliwionych w semestrze.

3.     Każda nieobecność nieusprawiedliwiona oraz nieobecności usprawiedliwione (z wyjątkiem dwóch) muszą być odrobione.

4.     Nieobecność należy odrobić natychmiast po ustąpieniu powodu nieobecności.

5.     Nieobecności należy odrabiać na zajęciach swojej specjalności i najlepiej u swojego prowadzącego.

6.     Student może odrobić nieobecność u innego prowadzącego, na zajęciach swojej specjalności.

7.     W szczególnych przypadkach student może uzupełnić obecności na zajęciach innej specjalności (z wyjątkiem zajęć wymagających szczególnych umiejętności np. judo, samoobrona, yoga, ćwiczenia muzyczno-ruchowe lub szczególnych uprawnień np. pływanie) za zgodą prowadzącego.

8.     Prowadzący może nie przyjąć na zajęcia studenta odrabiającego zajęcia, jeżeli liczba studentów na sali mogłaby przekroczyć 25 osób, a na pływalni 15 osób.

9.     Dziennie można uczestniczyć tylko w 1 zajęciach wychowania fizycznego i w nie więcej niż 3 zajęciach w ciągu tygodnia.

10. Nieobecności można odrabiać przez cały semestr, z wyjątkiem ostatniego tygodnia semestru, chyba, że prowadzący wyrazi zgodę.

11. W każdym semestrze przygotowane są dodatkowe terminy zajęć, na których można odrabiać nieobecności. Terminy te można znaleźć na stronie SWFiS w zakładce „Odrabianie zajęć”.

12. W tych dodatkowych zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy studenci bez względu na uprawianą dyscyplinę sportową, z wyjątkiem ograniczeń opisanych w punktach 7 i 8.

 

 

Terms of physical education classes

WARNING!

Every student coming to do their homework MUST show a student ID

1.      In order to pass the physical education classes 100% class attendance is needed.

2.      The student is allowed to have up to 2 justified absences in a semester.

3.      The student has to attend additional classes with another group for every unjustified absence or justified absence but for the two mentioned above.

4.      Additional classes must be attended immediately after the cause of absence is gone.

5.      When attending additional classes the student has to select the same course as he attends normally. Perfectly the classes should be taught be the same teacher.

6.      When attending additional classes the student may attend classes taught by a different teacher but he must select the same course as he attends normally.

7.      In certain situations, if the teacher agrees, the student may attend additional classes with a different course (but for the courses requiring special permissions such as swimming or the courses requiring special skills such as judo, self-defense, yoga, musical - movement exercises).

8.      The teacher may not allow the student to take the additional classes with his group if the number of students would exceed 25 (15 for the swimming pool).

9.      The student may attend only 1 physical education classes a day and up to 3 classes a week.

10.   Additional classes may be attended all through the semester but for the last week of the semester unless the teacher allows.

11.   During every semester additional dates of the classes for the students with absences are prepared. The dates are specified on the SWFiS website in the ‘Additional classes' tab.

12.   All the students with absences may attend these additional classes regardless of the course they normally attend (restrictions from rules 7 and 8 apply).


 


PierwszyPoprzedniNastpnyOstatni