strona główna  »  aktualności  »  aktualności
REGULAMIN ODRABIANIA ZAJĘĆ WF
Data publikacji: 21.02.2019

Terms of physical education classes (under Polish text)

 

 

REGULAMIN ODRABIANIA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 


 

1.     Podstawą zaliczenia wychowania fizycznego jest aktywny udział w 12 zajęciach.

2.     Zajęcia należy odrobić natychmiast po ustąpieniu powodu nieobecności.

3.     Brakujące nieobecności należy odrabiać na zajęciach swojej specjalności i najlepiej u swojego prowadzącego.

4.     W szczególnych przypadkach, za zgodą prowadzącego, student może uzupełnić obecności na zajęciach innej specjalności (z wyjątkiem zajęć wymagających szczególnych umiejętności np. judo, samoobrona, yoga, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, brydż lub szczególnych uprawnień np. pływanie).

5.     Prowadzący może nie przyjąć studenta odrabiającego zajęcia, jeżeli liczba studentów na sali mogłaby przekroczyć 25 osób (na sali gimnastyki korekcyjnej – 23) lub na pływalni 15 osób.

6.     Dziennie można uczestniczyć tylko w 1 zajęciach wychowania fizycznego i w nie więcej niż 3 zajęciach w ciągu tygodnia.

7.     Nieobecności można odrabiać przez cały semestr, z wyjątkiem ostatniego tygodnia semestru, chyba, że prowadzący wyrazi zgodę.

8.     W każdym semestrze przygotowane są dodatkowe terminy zajęć, na których można odrabiać nieobecności. Terminy te można znaleźć na stronie SWFiS w zakładce „Odrabianie zajęć”.

9.     W tych dodatkowych zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy studenci bez względu na uprawianą dyscyplinę sportową, z wyjątkiem ograniczeń opisanych w punktach 4 i 5.

 

RULES FOR MAKING UP CLASSES OF PHYSICAL EDUCATION


1.In order to pass physical education classes student must participate in 12 classes.
2. Classes should be make up as soon as the reason for absence has disappeared.
3. Missing absences should be make up at classes of your specialization and preferably at your teacher.
4. In special cases, with the consent of the teacher, student may supplement the attendance on classes of another specialization (except for classes requiring special skills e.g. judo, self-defense, yoga, music and movement exercises, bridge or special rights, e.g. swimming).
5. The teacher may not accept a student making up classes if the number of students in the room could exceed 25 people (in the corrective gymnastics room - 23) or in the swimming pool 15 people.
6. You can only participate in 1 physical education classes per day and in no more than 3 classes during the week.
7. Absences can be made up for the whole semester, except for last week of the semester, unless the teacher agrees.
8.In each semester there are prepared additional classes, on which you can make up your classes. These dates can be found on the SWFiS website in the "Making up classes" tab.
9. These additional classes may be attended by all students regardless of their sports discipline, with exception of the restrictions described in points 4 and 5.

 

 

PierwszyPoprzedniNastpnyOstatni